Compliance

Compliance v udržitelném a zodpovědném úspěchu

Slovo “Compliance“ se v posledních letech používá stále častěji. Myslí se tím dodržování právních norem, podnikových směrnic a dalších předpisů, jako např. pokynů a podnikových ujednání. Pro skupinu HEINZ-GLAS toto není nic nového – o čemž svědčí naše téměř čtyřsetletá historie.

Abychom ještě lépe splnili naše vlastní požadavky a poskytli všem zaměstnancům HEINZ-GLAS jasnou orientaci v jejich aktivitách a činnostech, vytvořili jsme pro tento účel samostatné oddělení.

To monitoruje následující oblasti:

  • dodržování právních požadavků
  • dodržování interních předpisů a způsobů chování
  • dohled nad pokyny při jednání s externími klienty, obchodními partnery a konkurencí

 

Jednání v souladu s právem a zákony je pro nás samozřejmostí

„Compliance“ slouží k orientaci při zodpovědném a zákonném jednání. Je nedílnou součástí naší podnikové kultury a tvoří základ pro důvěru, kterou v nás vkládají zákazníci, obchodní partneři i veřejnost.Dodržování předpisů se tedy vztahuje na všechny podniky skupiny HEINZ-GLAS, na každého zaměstnance, každého manažera, správní radu, vlastníka a všechny obchodní partnery. Každý, koho se to týká, je povinen sladit své kroky s právními normami, pokyny a firemními hodnotami skupiny HEINZ-GLAS.

Jejich dodržování je kontrolováno pravidelnými audity. Kromě toho vyzýváme všechny své obchodní partnery, aby tyto zásady rovněž zohlednili. Neboť zodpovědné a zákonné jednání je pro nás důležitým faktorem úspěchu. Abychom tohoto svého firemního cíle dosáhli, a abychom zajistili udržitelný a dlouhodobý úspěch, musí všichni zúčastnění žít v souladu s předpisy, dbát na základní hodnoty a chovat se v souladu se zákony.

 

Compliance na všech odborných úrovních

Zodpovědnost za „Compliance“ nese Director of Global Compliance (globální ředitel dodržování předpisů) společně s obchodním vedením skupiny HEINZ-GLAS. Společně s pracovníky odpovědnými za dodržování předpisů zajišťují, aby všechny prvky relevantní pro dodržování předpisů byly implementovány v různých oblastech činnosti. To platí zejména pro dodržování předpisů týkajících se antimonopolního a protikorupčního zákona, daní, ochrany údajů a práva na ochranu životního prostředí. Globální ředitel dodržování předpisů spolu s výkonnými řediteli a pracovníky pro dodržování předpisů hrají v tomto ohledu ve společnostech klíčovou roli. Obchodní rozhodnutí a chování musí vždy odpovídat platným právním předpisům, hodnotám a předpisům skupiny HEINZ-GLAS. Generální ředitelé se bezpodmínečně a bezvýhradně zavázali objasňovat a vyšetřovat stížnosti ve společnosti, a zjednávat nápravná opatření pro budoucnost. Neoprávněné chování nebude ani přijato, ani tolerováno, ale bude vyjasněno a odpovídajícím způsobem penalizováno a zastaveno.

Úkoly organizace pro dodržování předpisů:

  • systematická identifikace a analýza relevantních rizik
  • stanovení a zlepšování vnitropodnikových pravidel a směrnic compliance
  • informace, školení a soustavné konzultace s obchodním vedením, zaměstnanci a obchodními partnery
  • jakožto i dozor nad dodržováním pravidel a identifikace jejich porušení

 

Systém oznamování nesouladů

Je pro nás důležité, abychom byli informováni o (možných) porušeních právních norem nebo interních zásad dodržování předpisů. Důvodem pro to rozhodně není odsuzování kolegů nebo nadřízených osob– spíše máme na mysli podporu kultury výměny informací.Typické způsoby chování mají být předmětem zkoumání a má se upozornit na atypické věcné obsahy. Jen tak můžeme odhalit nesrovnalosti, zavést odpovídající opatření a odvrátit potenciální škody na zákaznících,zaměstnancích, životním prostředí, obchodních partnerech a podniku.

Prostřednictvím informačního systému skupiny HEINZ-GLAS nás může každý (i anonymně) přímo upozornit na sporné skutečnosti. Při anonymních upozorněních prosím dbejte na to, aby vaše informace obsahovala, pokud možno dostatečné množství detailů, a aby k ní byly přiloženy podklady, jsou-li k dispozici, které odůvodňují vaše podezření.

Každé oznámení bude pečlivě prošetřeno. Při odůvodněném podezření budou zavedena další opatření.

Samozřejmě je i nadále možné v souvislosti s podezřením na (možné) sporné skutečnosti přímo oslovit důvěrníka na pracovišti.

Pozor: každého, kdo podává informace, nabádáme k tomu, aby svá tvrzení podle svého nejlepšího vědomí a svědomí ověřil dříve, než je oznámí. Pokud by někdo úmyslně podal zavádějící oznámení, musí počítat s trestními a občansko-právními důsledky.

 

Způsoby oznámení:

HEINZ- GLAS GmbH & Co. KGaA
Compliance
Glashüttenplatz 1-7
96355 Kleintettau

compliance@ heinz-glas.com

 

Kontaktní formulář:

heinz-glas.integrityline.org

 

Addicted to glass