Zgodność

Zgodność dla zapewnienia zrównoważonego i odpowiedzialnego sukcesu

Słowo „zgodność” było w ostatnich latach na ustach wszystkich. Dotyczy to zgodności z normami prawnymi, wytycznymi firmy i innymi wymaganiami, takimi jak instrukcje i umowy firmowe. Dla Grupy HEINZ-GLAS nie jest to nic nowego – jak dowodzi nasza prawie 400-letnia tradycja.
Aby jeszcze lepiej sprostać własnym wymaganiom i dać wszystkim pracownikom HEINZ-GLAS jasną orientację dla ich działań, stworzyliśmy w tym celu osobny dział.

Monitoruje on następujące obszary:

  • Zgodność z wymogami prawnymi
  • Przestrzeganie wewnętrznych zasad i sposobów postępowania
  • Monitorowanie wymagań w kontaktach z klientami zewnętrznymi, partnerami biznesowymi i konkurentami

Działanie zgodne z prawem jest dla nas rzeczą oczywistą

Zgodność służy jako wyznacznik odpowiedzialnego i zgodnego z prawem działania. Jest ona integralną częścią naszej kultury korporacyjnej i stanowi podstawę zaufania, jakim obdarzają nas klienci, partnerzy biznesowi i społeczeństwo. Zgodność ma wpływ na wszystkie organy korporacyjne Grupy HEINZ-GLAS, każdego pracownika, każdego kierownika, radę założycielską, właścicieli i wszystkich partnerów biznesowych. Każdy jest zobowiązany do działania zgodnie z normami prawnymi, wytycznymi i wartościami korporacyjnymi Grupy HEINZ-GLAS.

Zgodność jest monitorowana poprzez regularne i specjalistyczne audyty. Ponadto zachęcamy również wszystkich partnerów handlowych do przestrzegania niniejszych zasad. W końcu odpowiedzialne i zgodne z prawem działanie jest dla nas ważnym czynnikiem sukcesu. Aby osiągnąć ten cel korporacyjny, zapewnić trwały i długoterminowy sukces, wszystkie zaangażowane strony muszą postępować w sposób legalny, zgodny z zasadami i oparty na wartościach.

Zgodność na wszystkich poziomach

Odpowiedzialność za zgodność ponosi Director of Global Compliance wraz z zarządem spółki Grupy HEINZ-GLAS. Wspólnie z inspektorami ds. zgodności zapewniamy wdrożenie wszystkich modułów związanych ze zgodnością w różnych obszarach działalności. Dotyczy to w szczególności przestrzegania przepisów z zakresu prawa antymonopolowego i korupcyjnego, podatkowego, ochrony danych i prawa ochrony środowiska. W tym zakresie Director of Global Compliance wraz z zarządem spółki, inspektorami ds. zgodności i kierownictwem wyższego szczebla pełni w firmie rolę kluczowego wzorca do naśladowania. Decyzje i działania biznesowe muszą być zawsze zgodne z odpowiednimi przepisami prawnymi oraz wartościami i zasadami Grupy HEINZ-GLAS. Zarząd spółki bez zastrzeżeń i bezwarunkowo zobowiązuje się do wyjaśnienia i zbadania przypadków nieprawidłowości w przedsiębiorstwie oraz do podjęcia działań naprawczych na przyszłość. Niewłaściwe postępowanie nie jest ani akceptowane, ani tolerowane, lecz wyjaśniane i odpowiednio karane oraz powstrzymywane.

Zadania organizacji ds. zgodności:

  • systematyczna identyfikacja i analiza odpowiednich zagrożeń
  • definiowanie i ulepszanie wewnętrznych przepisów i wytycznych dotyczących zgodności
  • informacje, szkolenia i bieżące doradztwo dla zarządu spółki, pracowników i partnerów biznesowych
  • jak również monitorowanie zgodności i wykrywanie naruszeń.

System informowania o nieprawidłowościach

Ważne jest dla nas, aby na wczesnym etapie dowiedzieć się o (potencjalnych) naruszeniach norm prawnych lub wewnętrznych zasad zgodności. Nie chodzi tu bynajmniej o donoszenie na kolegów i przełożonych – chcemy raczej promować kulturę wymiany opinii. Należy kwestionować typowe zachowania i wskazywać nietypowe okoliczności. Tylko w ten sposób możemy wykryć nieprawidłowości, podjąć odpowiednie środki zaradcze i zapobiec potencjalnym szkodom dla klientów, pracowników, środowiska, partnerów biznesowych i firmy.

System informowania o nieprawidłowościach w Grupie HEINZ-GLAS umożliwia każdemu (także anonimowo) zgłaszanie naruszeń bezpośrednio do nas. W przypadku zgłoszeń anonimowych prosimy zadbać o to, aby Państwa informacje zawierały jak najwięcej szczegółów oraz aby dołączyć też dokumenty, jeśli są dostępne, potwierdzające Państwa podejrzenia.

Każda wiadomość jest dokładnie sprawdzana. Jeżeli istnieją uzasadnione podstawy do podejrzeń, zostaną podjęte dalsze środki.

Oczywiście nadal można zwrócić się do zaufanej osoby z bezpośredniego środowiska pracy w przypadku podejrzenia (potencjalnych) naruszeń.

Ważne: każdy sygnalista jest zobowiązany do sprawdzenia swoich informacji zgodnie z najlepszą wiedzą i przekonaniami przed ich ujawnieniem. Każdy, kto umyślnie podaje fałszywe informacje, musi liczyć się z konsekwencjami wynikającymi z prawa karnego lub cywilnego.

Sposoby zgłaszania:

HEINZ- GLAS GmbH & Co. KGaA
Zgodność
Glashüttenplatz 1-7
96355 Kleintettau

compliance@heinz-glas.com

Formularz kontaktowy:

https://heinz-glas.integrityline.org/

 

 

Addicted to glass