OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Vítáme Vás na našich webových stránkách a těší nás Váš zájem o náš podnik. Ochranu Vašich osobních údajů bereme velice vážně. Vaše údaje zpracováváme v souladu s platným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, a o volném pohybu těchto údajů Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (ONOOÚ) a pro nás závaznými prováděcími zákony spolkové země. Na základě tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů Vás v patřičném rozsahu informujeme o zpracování Vašich osobních údajů firmou HEINZ-GLAS GmbH & Co. KGaA a o právech, která Vám náleží.

Osobními údaji se rozumí takové informace, které umožňují identifikaci fyzické osoby(například jméno a příjmení, adresa bydliště, datum narození, rodné číslo, telefonní číslo, e-mailová adresa, ale také vaše IP-adresa) na základě kterých lze tuto osobu přímo či nepřímo identifikovat.

Anonymní údaje se zveřejňují v případě, že nemůže být určen žádný osobní vztah k uživateli.

 

Zodpovědné místo a osoba pověřená zpracováním osobních údajů

Adresa: HEINZ-GLAS GmbH & Co. KGaA | Glashüttenplatz 1-7 | 96355 Kleintettau

Kontaktní informace: heinz-glas.com | +49 9269 77-100 | info@heinz-glas.com

Kontakt na osobu pověřenou zpracováním dat: data-protection@ heinz-glas.com

 

Vaše práva coby dotčené osoby

Nejprve Vás na tomto místě chceme informovat o Vašich právech coby zúčastněné osoby. Tato práva jsou stanovena v čl. 15 – 22 ONOOÚ. Ty zahrnují:

 • právo na informaci (čl. 15 ONOOÚ),
 • právo na vymazání (čl. 17 ONOOÚ),
 • právo na opravu (čl. 16 ONOOÚ),
 • právo na přenositelnost údajů (čl. 20 ONOOÚ),
 • právo na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 ONOOÚ),
 • právo nesouhlasit se zpracováním osobních údajů (čl. 21 ONOOÚ).

Pro uplatnění těchto práv se prosím obraťte na data-protection@ heinz-glas.com. Totéž platí, máte-li dotazy ke zpracování osobních údajů v našem podniku. Přísluší Vám právo na stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.

 

Právo nesouhlasit

V souvislosti s právy nesouhlasit vezměte prosím v potaz následující:

Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme k účelům přímého náboru, máte právo s takovým zpracováním kdykoli nesouhlasit bez udání důvodu. Totéž platí i pro profilování, pokud probíhá v souvislosti s přímým náborem.

Pokud nesouhlasíte se zpracováním pro účely přímého náboru, nebudou Vaše osobní údaje dále pro tyto účely zpracovávány. Právo nesouhlasit je bezplatné a může být uskutečněno bez formalit, pokud možno přes e-mail data-protection@ heinz-glas.com.

V případě, že Vaše data zpracováváme k ochraně oprávněných zájmů, můžete s tímto zpracováním kdykoli nesouhlasit z důvodů, které vyplývají z Vaší specifické situace, to platí i pro profilování vycházející z těchto určení.

Vaše osobní údaje dále nezpracováváme, s výjimkou případů, kdy můžeme doložit naléhavé důvody vyžadující ochranu, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo jejich zpracování slouží k uplatnění, provádění a obraně právních nároků.

 

Účely a právní podklady pro zpracování osobních údajů

Při zpracování Vašich osobních údajů jsou dodržována ustanovení ONOOÚ a všechna další platná ustanovení. Právní podklady pro zpracování osobních údajů vyplývají především z čl. 6 ONOOÚ.

Používáme Vaše údaje k navázání obchodu, k naplnění smluvních a zákonných povinností, k provedení smluvních vztahů, k nabídce produktů a služeb, jakož i k posílení vztahu ke klientům, což může zahrnovat rovněž analýzy za účelem marketingu a přímého náboru.

Vaše svolení rovněž představuje právní předpis svolení s osobními údaji. Tímto Vás poučujeme o účelech zpracování osobních údajů a o Vašem právu na odvolání. Vztahuje-li se svolení též na zpracování zvláštních kategorií osobních údajů, výslovně Vás na to ve svolení upozorníme, čl. 88 ustanovení 1 ONOOÚ.

Zpracování zvláštních kategorií osobních údajů ve smyslu čl. 9 odst. 1 ONOOÚ může nastat pouze tehdy, když je vyžadováno na základě právních předpisů, a není důvod k předpokladu, že Váš oprávněný zájem převáží nad vyloučením zpracování, čl. 88 ustanovení. 1 ONOOÚ.

 

Předání třetím stranám

Vaše osobní údaje předáváme třetím stranám pouze v rámci zákonných ustanovení nebo v případě odpovídajícího svolení. V jiném případě předání třetím stranám nenastává, s výjimkou případů, kdy jsme tím povinováni na základě nutných právních předpisů (předání externím místům jako např. dozorčím orgánům nebo úřadům činným v trestním stíhání).

 

Příjemci osobních údajů / Kategorie příjemců

V rámci našeho podniku zajistíme, že přístup k Vašim osobním údajům mají pouze osoby, které je nezbytně potřebují pro splnění smluvních a právních povinností. V mnoha případech podporují poskytovatelé služeb naše odborná oddělení při naplňování jejich úkolů. Se všemi poskytovali služeb byly uzavřeny patřičné smlouvy pro ochranu osobních údajů.

 

Zprostředkování třetím zemím / Záměr zprostředkování třetím zemím

Zprostředkování osobních údajů do třetích zemí (mimo Evropskou unii, resp. Evropský hospodářský prostor) nastává pouze tehdy, je-li to nezbytné k provedení dlužních vztahů, stanovené zákonem nebo pokud jste nám k tomu poskytli svolení.

Zprostředkováváme Vaše osobní údaje poskytovatelům služeb nebo koncernovým podnikům mimo Evropský hospodářský prostor: Čína, Indie, Peru, Rusko, Švýcarsko, USA. Zachování úrovně ochrany osobních údajů je při tom zajištěno směrnicí o ochraně osobních údajů skupiny HEINZ-GLAS & PLASTICS. 

 

Archivace osobních údajů

Ukládáme Vaše osobní údaje tak dlouho, jak je to nutné vzhledem k příslušnému účelu zpracování. Berte prosím v potaz, že četné archivační lhůty vyžadují, aby osobní údaje byly (musely být) nadále uloženy. To platí především pro zvláštní obchodně právní nebo daňově právní archivační povinnosti (např. obchodní zákoník, daňový řád atd.). Pokud nenastávají žádné další archivační povinnosti, budou osobní údaje po dosažení účelu běžným způsobem smazány.

Kromě toho platí, že osobní údaje můžeme uchovávat, pokud jste nám k tomu udělili svolení, nebo pokud došlo k právním jednáním a využíváme je jako důkazní prostředek v rámci zákonem stanovených promlčecích lhůt, které mohou trvat až třicet let; běžná lhůta promlčení trvá tři roky.

 

Bezpečný přenos Vašich osobních údajů

Abychom Vaše uložené osobní údaje, co nejlépe ochránili proti náhodné nebo úmyslné manipulaci, ztrátě, zničení nebo před přístupem neoprávněných osob, používáme k tomu odpovídající technické a organizační bezpečnostní opatření. Úrovně zabezpečení jsou ve spolupráci s odborníky na bezpečnost průběžně ověřovány a přizpůsobovány novým standardům.

Výměna dat směrem z naší a do naší webové stránky probíhá vždy šifrovaně. Jako přenosový protokol nabízíme pro náš webový výstup HTTPS, vždy s využitím aktuálního šifrovacího protokolu. Kromě toho svým uživatelům nabízíme v rámci kontaktního formuláře při ucházení o místo - šifrování obsahu. Dešifrování těchto dat můžeme provádět pouze my. Mimo jiné existuje také možnost využití alternativních komunikačních prostředků (např. pošty).

 

Povinnost poskytnout osobní údaje

Různé osobní údaje jsou nezbytné k odůvodnění, provedení a ukončení dlužních vztahů, a pro splnění s tím spojených smluvních a zákonných povinností. Totéž platí pro používání naší webové stránky a různých funkcí, které jsou v jejím rámci k dispozici.

Podrobnosti k tomu jsme pro Vás shrnuli ve výše uvedeném bodě. V určitých případech musí být osobní údaje vyžádány, resp. poskytnuty též na základě zákonných ustanovení. Berte prosím v potaz, že zpracování Vašeho požadavku nebo provedení dlužního vztahu na tomto základě bez poskytnutí osobních údajů není možné.

 

Kategorie, zdroje a původ údajů

To, jaké údaje zpracováváme, vychází z konkrétního kontextu, např. při zprostředkování žádosti o pracovní místo. Berte prosím v potaz, že informace pro zvláštní situace zpracování mohou být případně také odděleně poskytnuty vhodnému místu, např. při nahrávání podkladů uchazeče na internet.

 

Při návštěvě naší webové stránky sbíráme a zpracováváme následující údaje:

 • jméno poskytovatele internetových služeb
 • údaje o webové stránce, z níž jste nás navštívili
 • použitý webový prohlížeč a použitý operační systém
 • IP adresa, kterou vám přidělil poskytovatel internetových služeb
 • vyžádané soubory, množství přenášených dat, stahování/export dat
 • údaje o webových stránkách, které jste u nás vyvolali, včetně data a času
 • z důvodů technického zabezpečení (především k ochraně proti pokusům o útoky na náš internetový server) jsou tato data ukládána na základě čl. 6 odst. 1 lit. F ONOOÚ. Nejpozději po 7 dnech jsou data anonymizována zkrácením IP adresy, takže jejich vztah k uživateli nelze zjistit.

 

Během online ucházení o zaměstnání shromažďujeme a zpracováváme následující data:

 • příjmení, jméno
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo
 • životopis, osvědčení a další podklady relevantní v souvislosti s žádostí o zaměstnání a osobními údaji
 • Kromě toho využíváme data, která jsme oprávněným způsobem získali z veřejně přístupných zdrojů (např. profesních sociálních sítí).

 

Navázání kontaktu prostřednictvím e-mailu (čl. 6 odst. 1 lit. a, b ONOOÚ)

Pokud se na nás obracíte prostřednictvím e-mailu, využíváme osobní údaje sdělené v něm pouze k účelům zpracování Vašeho požadavku.

 

Reklamní účely stávajících zákazníků (č. 6 odst. 1 lit. f ONOOÚ)

Skupina HEINZ-GLAS & PLASTICS má zájem na pěstování svých klientských vztahů vůči Vám, a na tom, aby se k Vám dostávaly informace o našich produktech a službách, i jejich nabídky. Proto zpracováváme Vaše údaje, tak abychom Vám prostřednictvím e-mailu zasílali informace a nabídky, které jsou pro Vás zajímavé.

Pokud si to nepřejete, můžete kdykoli vyjádřit svůj nesouhlas s používáním Vašich osobních údajů za účelem přímé reklamy; to platí rovněž pro profilování, stojí-li ve spojení s přímou reklamou. Vyjádříte-li svůj nesouhlas, nebudeme Vaše údaje za těmito účely dále zpracovávat.

Nesouhlas může být vyjádřen bez uvedení důvodu zdarma, bez určené formy a měl by být vyjádřen nejlépe prostřednictvím e-mailu na adresu data-protection@ heinz-glas.com nebo zaslán poštou na adresu HEINZ-GLAS GmbH & Co. KGaA | Glashüttenplatz 1-7 | 96355 Kleintettau.

 

Portál pro uchazeče (čl. 6 odst. 1 lit. a, b ONOOÚ)

Jsme potěšeni Vaším zájmem o spolupráci se skupinou HEINZ-GLAS & PLASTICS. Uvědomujeme si, jak důležité jsou Vaše osobní údaje, a v rámci formuláře uchazeče o zaměstnání zpracováváme Vámi poskytnuté osobní údaje pouze za účelem efektivního a korektního průběhu procesu s uchazeči, a pro navázání kontaktu v jeho rámci. Nedochází k předávání osobních údajů třetím stranám bez Vašeho souhlasu.

V rámci uchazečského formuláře budete požádáni o uvedení osobních údajů. Klademe důraz na zásady šetrného zacházení s údaji, a zamezení jejich zbytečnému užívání tím, že nám musíte sdělit pouze ty údaje, které jsou pro nás nezbytné k úplnému prozkoumání Vašich uchazečských podkladů nebo takové, k jejichž vyžádání jsme povinováni ze zákona. Tyto povinné údaje jsou označeny * (hvězdičkou). Z technických důvodů a vzhledem k právnímu zajištění je rovněž zpracovávána Vaše IP-adresa.

Bez těchto údajů bohužel nemůže být uskutečněno ověření Vašich podkladů, proto náš uchazečský systém v takovém případě neumožní nahrání  těchtopodkladů. Samozřejmě máte možnost doplnit do uchazečského formuláře dobrovolné údaje.

Abychom co nejlépe ochránili bezpečí a důvěrnost Vašich údajů, využíváme odpovídající bezpečnostní opatření. Vaše uchazečské podklady budou v našem uchazečském systému přenášeny zakódovaně.

Uchováváme Vaše údaje za výše uvedenými účely, dokud není uchazečský proces uzavřen a nevyprší lhůty s ním spojené – nejdéle šest měsíců po obdržení rozhodnutí. Svůj souhlas můžete samozřejmě kdykoli bez udání důvodu odvolat prostřednictvím e-mailu na adresu data-protection@ heinz-glas.com nebo prostřednictvím pošty na adresu HEINZ-GLAS GmbH & Co. KGaA | Glashüttenplatz 1-7 | 96355 Tettau.

 

Automatizovaná individuální rozhodnutí

K uskutečnění rozhodování nepoužíváme žádné čistě automatizované zpracovávací procesy.

 

Cookies (čl. 5 odst. 1 lit. 6 ONOOÚ / čl. 6 odst. 1 lit. a ONOOÚ se souhlasem)

Naše webové stránky na mnoha místech využívají takzvané cookies. Ty slouží k tomu, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do Vašeho počítače a které Váš prohlížeč ukládá (lokálně na Váš pevný disk).

Prostřednictvím těchto cookies můžeme provádět analýzu toho, jak uživatelé používají naše webové stránky. Díky tomu můžeme obsah našich webových stránek uživatelům patřičně přizpůsobit. Kromě toho máme díky cookies možnost měřit efektivitu určitých inzerátů, a měnit jejich umístění např. v závislosti na tématu uživatelova zájmu.

Většina námi užívaných cookies jsou takzvané „Session-Cookies”. Ty jsou po skončení Vaší návštěvy automaticky smazány. Permanentní cookies se ve Vašem počítači automaticky vymazávají, když dosáhnou lhůty své platnosti (zpravidla šest měsíců) nebo když je před uplynutím lhůty platnosti vymažete sami.

Cookies se ukládají do počítače uživatele, a z něj jsou postoupeny naší straně. Proto máte jako uživatel plnou kontrolu nad používáním cookies. Pomocí změny nastavení ve svém internetovém prohlížeči můžete předávání cookies deaktivovat nebo omezit. Dále můžete již uložené cookies kdykoli vymazat pomocí internetového prohlížeče nebo jiného softwarového program. To umožňují všechny běžné internetové prohlížeče.

Zvažte prosím: Pokud cookies deaktivujete, nebude za jistých okolností možné plnohodnotné využití všech funkcí našich webových stránek.

 

Uživatelský profil / Proces webtrackingu

Naše webové stránky nevyužívají analytické programy, ani jiné techniky k vyhodnocení Vašeho uživatelského chování.

 

Sociální pluginy pro sociální sítě

Facebook

Instagram

LinkedIn

Doplňkově jsou zahrnuty:

Lightwidget.com

Google Maps

 

Online nabídky pro děti

Osoby mladší 16 let nám nesmějí bez souhlasu zákonného zástupce zprostředkovat žádné osobní údaje, resp. poskytovat prohlášení o souhlasu. Chtěli bychom požádat rodiče a zákonné zástupce, aby se aktivně účastnili online aktivit sledování zájmů svých dětí.

 

Odkazy na jiné poskytovatele

Naše webová stránka také zahrnuje – zřetelně označené – odkazy na internetové výstupy jiných podniků. Jsou-li nabízeny odkazy na jiné poskytovatele, nemáme žádný vliv na jejich obsah. Z tohoto důvodu nemůžeme za tyto odkazy přebírat záruky ani závazky. Za obsahy těchto stránek je vždy zodpovědný dotyčný poskytovatel nebo provozovatel stránek.

U stránek, na něž odkazujeme, bylo v době uvedení ověřeno, zda nejsou v rozporu se zákonem, nebo jej prokazatelně neporušují. Žádné protiprávní obsahy nebyly  v této době uvedení zjištěny. Není však reálné provádět permanentní kontrolu obsahu stránek propojených odkazy bez konkrétní indicie o porušení zákona. Bude-li nám porušení zákona známa, budou takové odkazy bez prodlení smazány.

Addicted to glass